STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+ şi de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi încadrată în categoria C.

Credem că teologia este o ştiinţă vie, aptă să înglobeze valorile general umane şi să le confere un sens plenar şi totodată capabilă să se purifice de orice prejudecată şi tradiţionalism; promovăm de aceea – în deplin respect faţă de revelaţie, tradiţie şi magisteriu – o abordare deschisă a problemelor teologice, nicidecum repetitivă, în stare să chestioneze certitudinile confortabile spre cucerirea unei maturităţi în credinţă. Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica, una dintre expresiile eforturilor academice ale Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, urmăreşte promovarea rezultatelor cercetării în domeniul teologic a cadrelor didactice ale facultăţii, a unor colaboratori ai acesteia, dar şi a studenţilor şi absolvenţilor care se remarcă prin preocupările lor ştiinţifice. Dat fiind calitatea colaboratorilor noştri din ţară şi străinătate, revista se doreşte a fi deopotrivă un câmp rodnic pentru dialog naţional şi internaţional în domeniul reflexiei teologice, în spirit ecumenic. Vizăm prin revista noastră să contribuim la efortul de cercetare al comunităţii academice naţionale şi internaţionale.

 

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Theol. Cath.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare:

Articolele se vor trimite în format electronic la adresa studiatheologiacatholica@gmail.com, respectand formatul şi termenul de apariţie. Lucrările care nu respectă formatul vor fi în mod automat respinse.
Nu este permis ca articolele să fi fost publicate anterior sau să fie trimise spre publicare cât timp se află în procesul de recenzare pentru a fi incluse în Studia UBB Theol. Cath., deşi se admite depunerea acestora pe un server pentru preprint-uri (prepublicaţii). Articolele rezultate din lucrări prezentate în cadrul conferinţelor nu pot fi trimise spre publicare decât dacă acestea au apărut anterior într-o revistă cu proces de recenzare peer review, ca parte a manifestărilor conferinţei.
Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către recenzori.  Termenul de referare a unui articol, din momentul trimiterii către referenţi, este de aproximativ două săptămâni. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii:

Revista apare semestrial (în lunile iunie şi decembrie).

Colaboratorii pot trimite redacţiei articole pe tot parcursul anului. Pentru asigurarea unei periodicităţi însă, materialele propuse redacţiei spre publicare vor fi evaluate şi prelucrate în fiecare an după 10 ianuarie (pentru primul număr al revistei), respectiv 10 mai (pentru ultimul număr).

Informații referitoare la copyright:

"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.


1200