STUDIA POLITICA

SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA POLITICA

- Includerea revistei în prestigioase baze de date internaţionale.
- Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament şi comenzi.
- Creşterea numărului de articole cu autori străini.  
- Vizibilitatea ediţiilor în format electronic.  
- Creşterea calităţii grafice a revistelor tipărite.
- Acreditarea şi încadrarea în categoria B+ a revistei de catre Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) (in 2011).


Studia UBB Politica are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii revistei prin publicarea unor articole care pun accentul pe abordarea comparativă şi sunt inovative metodologic. De aceea Studia UBB Politica doreşte să devină o revistă în care articolele care folosesc noi metodologii în ştiinţele sociale se îmbină cu teme provocatoare din ştiinţele politice.

Cand citati revista, va rugam sa folositi abreviatia: Studia UBB Politica.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor edita in limba engleza şi se vor trimite în format electronic, la adresele: toma.burean@polito.ubbcluj.ro, office@democracycenter.ro respectand formatul şi termenul de predare anunţat.
Nu este permis ca articolele să fi fost publicate anterior sau să fie trimise spre publicare cât timp se află în procesul de recenzare pentru a fi incluse în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Politica, deşi se admite depunerea acestora pe un server pentru preprint-uri (prepublicaţii). Articolele rezultate din lucrări prezentate în cadrul conferinţelor nu pot fi trimise spre publicare decât dacă acestea au apărut anterior într-o revistă cu proces de recenzare peer review, ca parte a manifestărilor conferinţei.
Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către recenzori.  Termenul de referare a unui articol, din momentul trimiterii către referenţi, este de aproximativ două săptămâni. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare anual (în luna decembrie). Termenul de depunere a articolelor pentru Studia UBB Politica   este 10 noiembrie.

Numere apărute
Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Politica apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele pot fi achizitionate şi online, prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Politica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

1200