STUDIA IURISPRUDENTIA

STUDIA IURISPRUDENTIA PREZENT

 

Din primăvara anului 2000, la inţiativa d-lor Sergiu Bogdan şi Mircea Dan Bob, se trece la o nouă structură a revistei, modernizându-se rubricatura şi designul coperţilor. Obiectivele urmărite au fost: ridicarea standardului calitativ al conţinutului, oferirea unui model de urmat pentru revistele naţionale de profil şi trecerea la susţinerea publicaţiei în regim comercial. Ca urmare, revista a dobândit începând din anii 2001-2002 o largă circulaţie naţională şi şi-a reconfirmat sau extins legăturile bazate pe colaborare, schimb sau abonament cu străinătatea.

S-a încercat impunerea unor exigenţe de fond şi de formă în selecţia materialelor doctrinare; ca urmare, rubrica „Studii" îşi propunea să reunească analize teoretice de o reală ţinută ştiinţifică: temeinic documentate jurisprudenţial, ilustrând ultimele tendinţe doctrinare române şi străine, însoţite de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională. S-a dorit oferirea de cât mai mult spaţiu în paginile Studiei practicii judiciare: adnotată, însoţită cu succinte observaţii sau pur şi simplu rezumată. S-a urmărit astfel refacerea coeziunii de efort în cercetarea juridică între teoreticieni şi practicieni, dându-le ultimilor posibilitatea de a colabora în funcţie de timp şi de disponibilitate; pe de altă parte, s-a dorit ridicarea standardului calitativ al rezumării şi comentării jurisprudenţei. Rubrica de „Recenzii" a încercat să evidenţieze cele mai semnificative monografii, tratate şi cursuri de specialitate apărute în ţară sau în străinătate, iar secţiunea „Revista revistelor" a intenţionat să ţină la curent cu titlurile mai importante din periodicele româneşti şi din afara ţării.

O atare structură se îndepărta evident de cea clasică a unei reviste universitare. Dar scopurile astfel asumate au fost parţial atinse. Pe plan intern, structura şi modul de abordare al revistei au constituit un model imitat uneori copios de alte periodice juridice, universitare sau nu. În plus, (re)apariţia după 2001 a unor reviste de ţinută precum „Pandectele Române" şi „Curierul judiciar" ne-a arătat că mesajul nostru a fost perceput. Ultimele au început să publice decizii in extenso adecvat rezumate şi, pe cât posibil, însoţite de adnotări serioase. Studiile ce le găzduiesc au devenit tot mai documentate şi recurg la o reală prezentare din perspectiva dreptului comparat a problemelor. Redacţia Studiei nu a căzut în vanitatea de a crede că a fost singurul factor ce a contribuit la schimbarea situaţiei; dar simpla existenţă a acestei schimbări a permis reîntoarcerea la structura de tip universitar, ce fusese instaurată încă înainte de ultimul război mondial prin Analele Facultăţii de Drept din Cluj.

Ca urmare, din anul 2004, revista se deschide cu rubrica „Puncte de vedere", ce reflectă luări de poziţie asupra problemelor mai mult sau mai puţin prozaice ale vieţii juridice. O a doua rubrică de „Studii" va fi urmată de una de „Articole"; satisfacerea unui nivel de exigenţe (mai mari în primul caz, mai reduse în cel de-al doilea) va justifica includerea materialelor teoretice sub una din cele două titulaturi. Fostele rubrici „Jurisprudenţă adnotată", „Examene de jurisprudenţă" şi „Jurisprudenţă rezumată" au fost contopite sub un generic unic: „Jurisprudenţă"; noua titulatură va putea reuni oricare din modalităţile de expunere de mai sus. Urmează secţiunea „Info", dedicată informării cititorilor asupra aspectelor mai importante din activitatea profesorilor şi cercetătorilor facultăţii noastre. Ultima rubrică este cea dedicată „Recenziilor".

Revista este acreditată CNCSIS din anul 2006: la început în categoria C, promovată în B+ începând din 2007. De la numărul 2/2008, versiunea tipărită a publicaţiei este dublată de cea electronică. Începând cu anul 2009 (LIV), forma electronică a revistei apare în regim trimestrial (patru numere pe an).