Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2020 - Table of contents
     
     
 
1.  FOREWORD: CHURCH AND SOCIETY IN THE PAST CENTURY (1918–2018) | BEVEZETŐ: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN (1918–2018) | INTRODUCERE: BISERICA ȘI SOCIETATEA ÎN SECOLUL TRECUT (1918–2018).
          Authors: LUKÁCS OLGA.


2.  FOREWORD: CHURCH AND SOCIETY IN THE PAST CENTURY (1918–2018) | BEVEZETŐ: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN (1918–2018) | INTRODUCERE: BISERICA ȘI SOCIETATEA ÎN SECOLUL TRECUT (1918–2018).
          Authors: KOCSEV MIKLÓS.


3.  A NARROW BREATHING SPACE. THE ISSUE OF PRISONERS IN BISHOP JÁNOS VÁSÁRHELYI’S CORRESPONDENCE BETWEEN 1944 AND 1945 | SZŰK MOZGÁSTÉRBEN. A FOGSÁGBA HURCOLTAK KÉRDÉSE VÁSÁRHELYI JÁNOS PÜSPÖK LEVELEZÉSÉBEN, 1944–1945-BEN | LIBERTATE ÎNGRĂDITĂ. PROBLEMATICA PRIZONIERILOR ÎN CORESPONDENȚA EPISCOPULUI VÁSÁRHELYI JÁNOS ÎN PERIOADA 1944-1945.
          Authors: BENKŐ LEVENTE.


4.  THE SITUATION OF CATHOLIC INSTRUCTION IN TRANSYLVANIA DURING THE COMMUNIST TAKEOVER | A ERDÉLYI KATOLIKUS FELEKEZETI OKTATÁS HELYZETE A KOMMUNISTA HATALOMÁTVÉTEL IDEJÉ | SITUAȚIA EDUCAȚIEI CONFESIONALE CATOLICE ÎN TRANSILVANIA ÎN TIMPUL INSTAURĂRII REGIMULUI COMUNIST.
          Authors: HOLLÓ LÁSZLÓ.


5.   “ECCLESIASTICAL AUTHORITY TERROR”. THE DOWNGRADING OF THE SZIGETSZENTMIKLÓS REFORMED PARISH TO MISSION PARISH IN 1956 | „EGYHÁZHATÓSÁGI TERROR”. A SZIGET¬SZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGGÉ VALÓ VISSZAMINŐSÍTÉSE 1956-BAN | „TEROAREA AUTORITĂȚII ECLEZIASTICE”. RETROGRADAREA PAROHIEI REFORMATE SZIGETSZENTMIKLÓS LA GRADUL DE PAROHIE MISIONARĂ ÎN ANUL 1956.
          Authors: LÁNYI GÁBOR.


6.  THE ROMANIAN PEACE MOVEMENTS AS ECUMENICAL INITIATIVES REFLECTED IN REFORMÁTUS SZEMLE | A ROMÁNIAI BÉKEHARCOK, MINT ÖKUMENIKUS KEZDEMÉNYEZÉSEK, A REFORMÁTUS SZEMLE TÜKRÉBEN | PREZENTAREA MIȘCĂRILOR PACIFISTE DIN ROMÂNIA ÎN JURNALUL REFORMÁTUS SZEMLE CA INIȚIATIVE ECUMENICE.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


7.  NATIONAL MINORITIES: A CHANCE OR CHALLENGE FOR THE CATHOLIC CHURCH | NEMZETI KISEBBSÉGEK, ESÉLY VAGY KIHÍVÁS A KATOLIKUS EGYHÁZ SZÁMÁRA | MINORITĂȚI NAȚIONALE: POSIBILITATE SAU PROVOCARE PENTRU BISERICA CATOLICĂ.
          Authors: SZABOLCS ORBÁN.


8.  TO SERVE WITH WORDS, LETTERS AND DEEDS - THE FIRST STAGE OF THE REFORMÁTUS CSALÁD (REFORMED FAMILY) MAGAZINE’S PUBLICATION (1929-1944) | SZOLGÁLNI SZÓVAL, BETŰVEL ÉS TETTEL - A REFORMÁTUS CSALÁD MEGJELENÉSÉNEK ELSŐ SZAKASZA (1929-1944) | SLUJIND PRIN CUVÂNT, LITERĂ ȘI FAPT - PRIMA ETAPĂ A EDIȚIEI JURNALULUI REFORMÁTUS CSALÁD (FAMILIA REFORMATĂ) (1929-1944).
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


9.  HISTORY, LOCAL STORIES, AND POWER DYNAMICS: THE CHANGES OF THE 20TH CENTURY AND THE COUNTS OF BETHLEN OF BAHNEA/BONYHA | TÖRTÉNELEM, HELYI TÖRTÉNETEK ÉS AZ ERŐVISZONYOK DINAMIKÁJA: A 20. SZÁZAD VÁLTOZÁSAI ÉS A BONYHAI BETHLEN GRÓFOK | ISTORIE, POVESTIRI LOCALE ȘI DINAMICA PUTERII: SCHIMBĂRILE SECOLULUI AL XX-LEA ȘI CONȚII BETHLEN DE BAHNEA.
          Authors: SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM.


10.  ETHNICITY, CONFESSION, NATION – THE DEVELOPMENT OF CONCEPTS IN THE HISTORY OF TRANSYLVANIA IN RELIGIOUS LIFE | AZ ETNIKUM, HITVALLÁS ÉS NEMZET FOGALMAINAK FEJLŐDÉSE ERDÉLY TÖRTÉNETÉBEN (13.-19.SZ.) ÉS A VALLÁSOS ÉLET TERÜLETÉN | ETNIE, CONFESIUNE, NAȚIUNE – DEZVOLTAREA CONCEPTELOR ÎN ISTORIA TRANSILVANIEI (SEC. XIII-XIX) ȘI ÎN DOMENIUL VIEȚII RELIGIOASE.
          Authors: IOAN CHIRILĂ.


11.  THE GLOBAL RELIGIOUS CONFIGURATION. REALITIES AND FORECASTS | GLOBÁLIS FELEKEZETI ELOSZLÁS. VALÓSÁG ÉS ELŐREJELZÉS | CONFIGURAȚIA RELIGIOASĂ GLOBALĂ. REALITĂȚI ȘI PREVIZIUNI.
          Authors: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


12.  NATIONALISM AS A QUESTION FOR THEOLOGY – A FEW REMARKS ON A DIVIDING ISSUE | NACIONALIZMUS, MINT TEOLÓGIAI KÉRDÉS – NÉHÁNY MEGJEGYZÉS EGY MEGOSZTÓ KÉRDÉSRŐL | NOȚIUNEA NAȚIONALISMULUI ÎN ACCEPȚIUNEA TEOLOGICĂ – CÂTEVA NOTE ASUPRA UNEI PROBLEMATICI DEZBINĂTOARE.
          Authors: BORSI ATTILA JÁNOS.


13.  RELIGION AND IDENTITY – ANTHROPOLOGICAL GUIDING LINES | VALLÁS ÉS ÖNAZONOSSÁG – ANTROPOLÓGIAI VISZONYÍTÁSI PONTOK | RELIGIE ȘI IDENTITATE – REPERE ANTROPOLOGICE.
          Authors: ALEXANDRU BUZALIC.


14.  IDENTITY, DENOMINATION AND NATIONALITY | IDENTITÁS, FELEKEZETISÉG, NEMZETISÉG. AZ ÖNAZONOSSÁG FOGALMI TISZTÁZÁSA | IDENTITATE, CONFESIUNE ȘI NAȚIONALITATE. CLARIFICAREA NOȚIUNII IDENTITĂȚII.
          Authors: KOZMA ZSOLT.


15.  CHANGES IN THE IDEA OF PROGRESS IN THE PROCESSES OF CHANGE IN THE HUNGARIAN REFORMED IDENTITY DURING THE PAST CENTURY | A HALADÁS ESZMÉJÉNEK VÁLTOZÁSAI A MAGYAR REFORMÁTUS IDENTITÁS VÁLTOZÁSÁNAK FOLYAMATAIBAN AZ ELMÚLT ÉVSZÁZAD SORÁN | SCHIMBĂRILE NOȚIUNII DE PROGRES ÎN PROCESUL SCHIMBĂRII IDENTITĂȚII REFORMATE MAGHIARE DIN ULTIMUL SECOL.
          Authors: NAGY KÁROLY ZSOLT.


16.  INDIVIDUAL AND COLLECTIVE IDENTITY BETWEEN 1918 AND 2018 | EGYÉNI ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS 1918-2018 KÖZÖTT | IDENTITATEA INDIVIDUALĂ ȘI CEA COLECTIVĂ ÎNTRE 1918 ȘI 2018.
          Authors: IONUȚ MIHAI POPESCU.


17.  IDENTITY FORGING IN THE HUNGARIAN REFORMED PRESS IN THE FIRST PART OF THE 20TH CENTURY. THE EXAMPLE OF THE REFORMÁTUS FIGYELŐ JOURNAL | IDENTITÁSÉPÍTÉS A MAGYAR REFORMÁTUS SAJTÓBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. A REFORMÁTUS FIGYELŐ PÉLDÁJA | EDIFICAREA IDENTITĂȚII ÎN PRESA REFORMATĂ MAGHIARĂ DIN PRIMA PARTE A SECOLULUI AL XX-LEA. EXEMPLUL JURNALULUI REFORMÁTUS FIGYELŐ.
          Authors: KISS RÉKA.


18.  THE REFLECTION CONNECTING US WITH OURSELVES, WITH THE PRESENT AND WITH OUR FUTURE PERSPECTIVES | A REFLEXIÓ, MELY ÖSSZEKAPCSOL ÖNMAGUNKKAL, A JELENNEL ÉS JÖVŐPERSPEKTÍVÁINKKAL | REFLECȚIA, PROCEDEUL CARE NE CONECTEAZĂ CU NOI ÎNȘINE, CU PREZENTUL ȘI CU PERSPECTIVELE VIITOARE.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.


19.  KÖNYVISMERTETÉS – BOOK REVIEW – RECENZIE DE CARTE: HAGYOMÁNY–IDENTITÁS–TÖRTÉNELEM–2018 [FROM CHURCH FOUNDERS TO THE PROHIBITED AND TOLERATED PASTORAL CARE CHURCH HISTORY VOLUME ON THE LEGACY OF THE REFORMATION], RÉKA KISS–GÁBOR LÁNYI (EDS.), L’HARMATTAN, BUDAPEST, 2019, 480 P., ISBN 978-963-414-570-7.
          Authors: NÉMETH LÁSZLÓ.


20.  KÖNYVISMERTETÉS – BOOK REVIEW – RECENZIE DE CARTE: LEHEL LÉSZAI: DISCIPLESHIP IN THE SYNOPTICS. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ – EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT LEIPZIG, 2017, ISBN 978-606-37-0276-1.
          Authors: RÁD ANDRÁS LÁSZLÓ.


21.  KÖNYVISMERTETÉS – BOOK REVIEW – RECENZIE DE CARTE: OLGA LUKÁCS: AZ ERDÉLYI EGYHÁZAK EZERÉVES EGYÜTTÉLÉSÉNEK SZINOPSZISA [A SYNOPSIS OF THE THOUSAND-YEAR COHABITATION OF TRANSYLVANIAN CHURCHES], L’HARMATTAN, BUDAPEST, 2020, 244 P., ISBN 978-963-414-691-9.
          Authors: HERDEÁN GYÖNGYI.


 
     
 
 
    Back to previous page