Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2017 - Table of contents
     
     
 
1.  GREETINGS TO PROFESSOR DR. DEZSŐ BUZOGÁNY/DR. BUZOGÁNY DEZSŐ EGYETEMI TANÁR KÖSZÖNTÉSE.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


2.  THE DIVISION OF THE REFORMED DIOCESE OF MAROS IN 1927 (THE FORMATION OF THE REFORMED DIOCESE OF BEKECSALJA)/A MAROSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 1927. ÉVI KETTÉOSZTÁSA (A BEKECSALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LÉTREJÖTTE).
          Authors: BEREKMÉRI ÁRPÁD RÓBERT.


3.  THE PHOTOGRAPHER OF THE TRANSYLVANIAN ORGAN LANDSCAPE – ORGAN PHOTOS MADE BY DEZSŐ BUZOGÁNY (MOSAICS, NOT ONLY FROM MUSIC)/AZ ERDÉLYI ORGONATÁJ FOTOGRÁFUSA – BUZOGÁNY DEZSŐ ORGONAKÉPEI (MOZAIKOK, NEM CSAK ZENÉRŐL).
          Authors: DÁVID ISTVÁN.


4.  PROCESSING THE MANUSCRIPTS OF SZÁSZ GERŐ OF ILENCFALVA (1831–1904)/ILENCFALVI SZÁSZ GERŐ (1831–1904) KÉZIRATOS HAGYATÉKÁNAK FELDOLGOZÁSA.
          Authors: GERÉB MIKLÓS.


5.  RIVALRY FOR A SCHOOL - OR, HOW HAD KOMÁROM POSSESSED THE REFORMED TEACHER TRAINING INSTITUTE BETWEEN THE WORLD WARS/VERSENGÉS EGY ISKOLÁÉRT – AVAGY HOGYAN LETT KOMÁROMÉ A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT.
          Authors: LÉVAI ATTILA.


6.  AN EXAMPLE OF THE FINANCIAL BREAKDOWN OF A COLLEGE. (REASONS FOR THE BANKRUPTCY OF THE NAGYENYED COLLEGE IN THE 1870S)/HOGYAN LEHETETLENÍTSÜNK EL ANYAGILAG EGY KOLLÉGIUMOT? – A NAGYENYEDI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM CSŐDJÉNEK OKAI AZ 1870-ES ÉVEKBEN .
          Authors: LUKÁCS OLGA.


7.  THE THEOLOGY OF LAJOS ZSARNAY/ZSARNAY LAJOS TEOLÓGIÁJA.
          Authors: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


8.  „IN HIS OWN IMAGE” – PHOTOGRAPHS OF MISSIONARIES AS THE SOURCE OF CHURCH HISTORY/„A MAGA KÉPÉRE...” – MISSZIONÁRIUSOK FOTOGRÁFIÁI MINT AZ EGYHÁZTÖRTÉNET FORRÁSAI.
          Authors: NAGY KÁROLY ZSOLT.


9.  WHAT DOES A REFORMED PASTOR DREAM OF? THE NOTES OF ISTVÁN T. TELEGDI, REFORMED PASTOR OF ALPESTES ABOUT HIS DREAMS/MIRŐL ÁLMODIK A LELKIPÁSZTOR? TELEGDI T. ISTVÁN ALPESTESI LELKÉSZ ÁLOMFELJEGYZÉSEI.
          Authors: ŐSZ SÁNDOR-ELŐD.


10.  RECEPTION OF THE OXFORD GROUP MOVEMENT IN THE KIRÁLYHÁGÓMELLÉK MEDIA. CONTRIBUTIONS TO THE KRE HISTORY/AZ OXFORD GROUP MOZGALOM RECEPCIÓJA A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI SAJTÓBAN. ADALÉKOK A KRE TÖRTÉNETÉHEZ.
          Authors: PÁLFI JÓZSEF.


11.  A FEW CURIOSITIES ABOUT THE HISTORY OF THE ORGANS IN THE HISTORICAL REFORMED DIOCESES OF DEJ, SIC AND GURGHIU/NÉHÁNY ADAT A TÖRTÉNELMI DÉSI, SZÉKI ÉS A GÖRGÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉK ORGONÁIRÓL.
          Authors: SIPOS DÁVID.


12.  THE COLLECTION OF DOCUMENTS AT THE PROTESTANT THEOLOGICAL FACULTY IN CLUJ(KOLOZSVÁR)/A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI FAKULTÁS KÖNYVTÁRÁNAK IRATGYŰJTEMÉNYÉRŐL.
          Authors: SIPOS GÁBOR.


13.  WHEN IT WAS A SIN TO BE HUNGARIAN IN SLOVAKIA/AMIKOR (KOLLEKTÍV) BŰN VOLT MAGYARNAK LENNI A FELVIDÉKEN.
          Authors: SOMOGYI ALFRÉD.


14.  JOHN THE BAPTIST AND HIS DISCIPLES/KERESZTELŐ JÁNOS ÉS TANÍTVÁNYAI.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


15.  EDUCATION MODELS IN THE BOOK OF PROVERBS/NEVELÉSI MODELLEK A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉBEN.
          Authors: MOLNÁR JÁNOS.


16.  RELIGIOUS EDUCATION AND CHILD IMAGE IN THE ERA OF REFORMATION. DUTIES THEN AND NOW/VALLÁSOS NEVELÉS ÉS A GYERMEKKÉP ALAKULÁSA A REFORMÁCIÓ KORÁBAN – FELADATOK AKKOR ÉS MOST.
          Authors: GORBAI GABRIELLA MÁRTA.


17.  INTERPLAY OF TRADITION AND INNOVATION IN THE TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH AFTER 1989/HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÁS ÖSSZJÁTÉKA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN AZ 1989-ES VÁLTOZÁSOKAT KÖVETŐEN.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


18.  BARTÓK GYÖRGY’S MANUSCRIPT AS RAVASZ LÁSZLÓ’S SOURCE/BARTÓK GYÖRGY KÉZIRATA, MINT RAVASZ LÁSZLÓ FORRÁSA.
          Authors: SZETEY SZABOLCS.


19.  THE ORGAN BUILDING ART IN THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH.
          Authors: DÁVID ISTVÁN.


 
     
 
 
    Back to previous page