The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA NEGOTIA - Issue no. 1 / 2001  
         
  Article:   THE RECYCLING OF THE WASTE IN THE MIRROR OF THE NEEDS FOR MATERIAL RESOURCES.

Authors:  ERNO DOMOKOS.
 
       
         
  Abstract:  Studiul supune analizei o problematică de cea mai mare importanŃă a epocii noastre, reciclarea deseurilor ca o resursă materială deosebit de importantă. Nu se neglijează nici faptul că reciclarea reprezintă si o intervenŃie pentru protecŃia mediului. Cercetarea având valenŃe stiinŃifice se clădeste pe date românesti si europene, dar constatările sale se integrează organic într-o abordare generală, în context internaŃional. Ca un element esenŃial al studiului, se remarcă formularea analizei situaŃionale, a concluziilor si propunerilor, a ceea ce este de făcut, prin prisma procesului de aderare a României la Uniunea Europeană. Rezultatele teoretice si practice ale studiului pot constitui obiectul unui larg interes în rândul potenŃialilor utilizatori: autoguvernări, întreprinzători, gospodăriile populaŃiei, instituŃii educaŃionale, ateliere de cercetare stiinŃifică etc. El poate servi drept un ghid util pentru studenŃi si toŃi cei interesaŃi în domeniu.  
         
     
         
         
      Back to previous page