Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2023 - Table of contents
     
     
 
1.  “I WILL COME LIKE A THIEF” (REV 3:3; REV 16:15) / ÍME, ELJÖVÖK, MINT A TOLVAJ / IATĂ, VIN CA UN FUR.
          Authors: NAGY JÓZSEF.


2.  DIALOGICS USING THE EXAMPLE OF ISA 6,1–13 / SCHRIFTEXEGESE ALS VORAUSSETZUNG FÜR EMIL BRUNNERS DIALOGIK ANHAND DES BEISPIELS JES 6,1–13. / DIALOGUL PE BAZA EXEMPLULUI DIN IS 6,1-13.
          Authors: FABIENNE STEINER.


3.  AT THE CROSSROADS OF CULTURES AND SPIRITUALITIES / KULTÚRÁK ÉS LELKISÉGEK TÖRÉSVONALÁN / LA RĂSCRUCEA CULTURILOR ŞI SPIRITUALITĂŢILOR.
          Authors: LÉSZAI LEHEL.


4.  THEOLOGICAL REFLECTION OF HANS-GEORG GADAMER’S AESTHETICS / TEOLÓGIAI REFLEXIÓK HANS-GEORG GADAMER ESZTÉTIKÁJÁRÓL / REFLECŢII TEOLOGICE ASUPRA ESTETICII LUI HANS-GEORG GADAMER.
          Authors: LEGÉNDY KRISTÓF.


5.  HEIDEGGER’S READING OF APOSTLE PAUL / HEIDEGGER PÁL APOSTOL OLVASATA / LECTURA LUI HEIDEGGER A APOSTOLULUI PAVEL.
          Authors: TÓDOR CSABA.


6.  GÁBOR FÜLEP ŐRI’S OEUVRE / ŐRI FÜLEP GÁBOR ÉLETMŰVE / OPERA LUI GÁBOR FÜLEP ŐRI.
          Authors: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


7.  FIRST PROTESTANT PRESENCE IN BRAZIL’S HISTORY / ELSŐ PROTESTÁNSOK FELBUKKANÁSAI BRAZÍLIA TÖRTÉNETÉBEN / PRIMA PREZENŢĂ PROTESTANTĂ DIN ISTORIA BRAZILIEI.
          Authors: BÍRÓ ANNA.


8.  “THE PRESBYTERY OF DEBRECEN IS CALLED TO A GREAT PURPOSE...” – CONTROVERSIAL ISSUES IN THE PRESBYTERY OF DEBRECEN IN THE FIRST HALF OF THE 1920S / „A DEBRECENI PRESBITÉRIUM IGEN NAGY CÉLRA VAN ELHÍVVA…” VITÁS ÜGYEK A DEBRECENI PRESBITÉRIUMBAN, AZ 1920-AS ÉVEK ELSŐ FELÉBEN / „PREZBITERIUL DIN DEBRECEN ESTE CHEMAT LA UN SCOP MĂREŢ...” – ASPECTE CONTROVERSATE ÎN PREZBITERIUL DIN DEBRECEN ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANILOR 1920.
          Authors: KIS DÁVID.


9.  THE AFTERLIFE OF PROTESTANT GREGORIAN CHANT IN CONTEMPORARY TRANSYLVANIAN CHURCH MUSIC / A PROTESTÁNS GREGORIÁNUM UTÓÉLETE AZ ERDÉLYI KORTÁRS EGYHÁZZENEI ÉLETBEN / VIAŢA ULTERIOARĂ A CÂNTECULUI GREGORIAN PROTESTANT ÎN MUZICA BISERICEASCĂ TRANSILVĂNEANĂ CONTEMPORANĂ.
          Authors: KURTA JÓZSEF.


10.  THE LAST FIFTY YEARS OF THE REFORMED CHRISTIAN CHURCH IN SLOVAKIA – WITH A PRESENTATION OF THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE CHURCH / A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ ELMÚLT ÖTVEN ÉVE – AZ EGYHÁZ OKTATÓI-NEVELŐI ÉS TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEINEK BEMUTATÁSÁVAL. / ULTIMII CINCIZECI DE ANI AI BISERICII CREȘTINE REFORMATE DIN SLOVACIA – CU O PREZENTARE A INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE ȘI ȘTIINȚIFICE ALE BISERICII.
          Authors: LÉVAI ATTILA.


11.  THE WORK OF JÓZSEF S. SZABÓ (1862–1944) AS A TEACHER: AN EXAMPLE OF EDUCATION WITH THE “BIBLICAL WORD OF LOVE” / S. SZABÓ JÓZSEF (1862-1944) PEDAGÓGUSI MUNKÁSSÁGA: A „SZERETET IGÉJÉVEL” VALÓ NEVELÉS PÉLDÁJA / ACTIVITATEA DE PROFESOR A LUI JÓZSEF S. SZABÓ (1862-1944): UN EXEMPLU DE EDUCAŢIE CU „CUVÂNTUL BIBLIC AL IUBIRII”.
          Authors: FEHÉR ÁGOTA.


12.  “WHERE YOUR TREASURE IS, THERE WILL YOUR HEART BE.” AN EXPLORATION OF THE CONSTRUCT OF MATERIALISM AND THE HUNGARIAN ADAPTATION OF THE MATERIAL VALUES SCALE / „AHOL A KINCSED, OTT LESZ A SZÍVED IS.” A MATERIALIZMUS KONSTRUKTUMÁNAK VIZSGÁLATA, VALAMINT A MATERIÁLIS ÉRTÉKEK SKÁLA MAGYAR ADAPTÁCIÓJA / „UNDE ESTE COMOARA TA, ACOLO VA FI ŞI INIMA TA.” O EXPLORARE A CONSTRUCȚIEI MATERIALISMULUI ȘI A ADAPTĂRII MAGHIARE A SCALEI VALORILOR MATERIALE.
          Authors: FERENCZI ANDREA, TAKÁCS SZABOLCS, KÖVI ZSUZSANNA, MÉSZÁROS VERONIKA.


13.  DEVELOPMENT OF FAITH AND NORMATIVITY – A CHRISTIAN PERSPECTIVE / A HIT FEJLŐDÉSE ÉS A NORMATIVITÁS – KERESZTÉNY PERSPEKTÍVÁBÓL / DEZVOLTAREA CREDINȚEI ȘI A NORMATIVITĂȚII - O PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ.
          Authors: SITKU TIBOR.


14.  BOOK REVIEWS – KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE: GAÁL BOTOND: A KERESZTYÉN TANÍTÁS RENDSZERE. A REFORMÁTUS DOGMATIKA TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI ALAPVONALAI. KIADJA A TSZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET, DEBRECEN, 2022, ISBN 978–615–5909–08–5, 1055. OLD.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


15.  BOOK REVIEWS – KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE: KOCK, MANFRED (SZERK.): AZ EGYHÁZ A 21. SZÁZADBAN. SZABÓ CSABA (FORD.): AZ EGYHÁZ A 21. SZÁZADBAN: A SOKSZÍNŰ JÖVŐ. BUDAPEST: A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA, 2004. 172 P., ISBN 963-558-016-9.
          Authors: BAK ÁGNES.


16.  BOOK REVIEWS – KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE: KÓKAI-NAGY VIKTOR: KARIZMATIKUS GYÜLEKEZETVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉG KORÁBAN. PRÓFÉTÁK A PÁLI GYÜLEKEZETEKBEN. KÁLVIN KIADÓ, BUDAPEST, 2022, 192 OLDAL, ISBN: 9789635585281.
          Authors: KISS JENŐ.


 
     
 
 
    Back to previous page