Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.2 / 2022 - Table of contents
     
     
 
1.  Εἰκών BEI PAULUS * Εἰκών IN PAUL.
          Authors: KÓKAI-NAGY VIKTOR.


2.  CONSEQUENCES OF AN ANALYSIS USING BIBLICAL ANALOGIES FOR AUTOMATED VEHICLE CONTROL DESIGN * EGY BIBLIAI ANALÓGIÁKAT HASZNÁLÓ ELEMZÉS KÖVETKEZMÉNYEI AZ AUTOMATIZÁLT JÁRMŰVEZÉRLŐ TERVEZÉSHEZ.
          Authors: NÉMETH BALÁZS.


3.  ASPECTS OF LINGUISTIC FUNCTIONALISM IN BIBLE TRANSLATION. SOME TRENDS IN THE CONTEMPORARY CANONICAL HUNGARIAN BIBLE TRANSLATIONS * A NYELVI FUNKCIONALIZMUS SZEMPONTJAI A BIBLIAFORDÍTÁSBAN. NÉHÁNY IRÁNYZAT A KORTÁRS KANONIKUS MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN.
          Authors: M. PINTÉR TIBOR.


4.  MERLEAU-PONTY’S RELATIONAL RESPONSIBILITY IN THE WORK OF LEADING ETHICISTS LISA S. CAHILL AND EVA F. KITTAY * MERLEAU-PONTY KAPCSOLATI FELELŐSSÉGE A VEZETŐ ETIKUSOK, LISA S. CAHILL ÉS EVA F. KITTAY MUNKÁJÁBAN.
          Authors: RADOSLAV LOJAN, FRANCES KREMARIK.


5.  KARACS TERÉZ PEDAGÓGIÁJA. VALLÁSTANÍTÁS A MISKOLCI FELSŐBB LEÁNYNEVELŐ INTÉZETBEN * PEDAGOGY OF TERÉZ KARACS.
          Authors: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


6.  THE IDOL MOLOCH IN THE CHURCH. THE INTERCONNECTION OF CALVINIST IDENTITY AND THE MEMORY OF REFORMATION IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE HUNGARIAN KINGDOM IN THE 18TH CENTURY * MOLOCH BÁLVÁNY AZ EGYHÁZBAN. A REFORMÁTUS ÖNTUDAT ÉS A REFORMÁCIÓ EMLÉKÉNEK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA A 18. SZÁZADBAN A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÉL-KELETI RÉSZÉN.
          Authors: HEGYI ÁDÁM.


7.  A MÁRAMAROSSZIGETI REFORMÁTUS JOGAKADÉMIA „ÁTTELEPÜLÉSE” MAGYARORSZÁGRA * THE RELOCATION OF THE REFORMED LAW ACADEMY IN MÁRAMAROSSZIGET TO HUNGARY.
          Authors: KEREKES JÓZSEF.


8.  ADALÉKOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKI SZÉKHELYE KÖRÜLI VITÁKHOZ A 18–19. SZÁZADBAN * ON THE DEBATES ABOUT THE EPISCOPAL SEE OF THE TRANSYLVANIAN REFORMED DIOCESE IN THE 18TH–19TH CENTURIES.
          Authors: LUKÁCS OLGA.


9.  MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL KOVÁCS ALBERT HATÁSÁRA A 20. SZÁZAD ELEJI KOLOZSVÁRI HOMILETIKA-OKTATÁSRA * MASTERS AND DISCIPLES. WITH PARTICULAR FOCUS ON ALBERT KOVÁCS’S INFLUENCE UPON THE TEACHING OF HOMILETICS IN THE EARLY 20TH CENTURY IN KOLOZSVÁR/CLUJ-NAPOCA.
          Authors: KULCSÁR ÁRPÁD.


10.  A „LÉLEK ÁLTAL VALÓ NEMESEDÉS” SZOLGÁLATA. REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK KÜLDETÉSE A TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSÁBAN * SERVICE OF “NOBILITY THROUGH THE SPIRIT”. THE MISSION OF REFORMED COLLEGES TO SUPPORT TALENT.
          Authors: FEHÉR ÁGOTA.


11.  DEALING WITH GUILT IN PASTORAL CARE * A BŰNTUDAT KEZELÉSE A LELKIGONDOZÁSBAN.
          Authors: KISS JENŐ.


12.  SPIRITUALITÁS A VALLÁSFENOMENOLÓGIA ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA HORIZONTJÁN /2 * SPIRITUALITY AT THE HORIZON OF RELIGIOUS PHENOMENOLOGY AND PASTORAL PSYCHOLOGY/2.
          Authors: KOVÁCS SZABOLCS.


13.  INTELLEKTUÁLIS AKADÁLYMENTESÍTÉS AZ OKTATÁSBAN: PROBLÉMAFELVETÉS, ALTERNATÍVÁK KERESÉSE * INTELLECTUAL ACCESSIBILITY IN EDUCATION: RAISING THE ISSUE, SEARCHING FOR ALTERNATIVES.
          Authors: KRASZNAY MÓNIKA.


14.  AMIKOR (LÁTSZÓLAG) SEMMI SEM TÖRTÉNIK – A FONTOLGATÁS MINT A VÁLTOZÁS FELTÉTELE * WHEN (SEEMINGLY) NOTHING HAPPENS – REFLECTION AS A PRECONDITION FOR CHANGE.
          Authors: SIBA BALÁZS.


15.  BOOK REVIEW: SCHAIK, CAREL VAN – MICHEL, KAI, THE GOOD BOOK OF HUMAN NATURE: AN EVOLUTIONARY READING OF THE BIBLE. HACHETTE BOOK GROUP; USA; 2016; 480 PAGES; ISBN: 0465074707.
          Authors: KRISTÓF LEGÉNDY.


16.  BOOK REVIEW: JONATHAN SACKS, KÉZ A KÉZBEN – ISTEN, TUDOMÁNY ÉS AZ ÉRTELEMKERESÉS. KÖNYV NÉPE KIADÓ, BUDAPEST, 2022. 404 OLDAL. ISBN 9786155637247.
          Authors: HOVER ZSOLT SÁNDOR.


17.  BOOK REVIEW: FAZAKAS SÁNDOR – KOVÁCS KRISZTIÁN (SZERK.), „MIELŐTT MEGFORMÁLTALAK AZ ANYAMÉHBEN...”. AZ ÉLET KEZDETÉN FELMERÜLŐ DÖNTÉSEK KERESZTYÉN ETIKAI MEGKÖZELÍTÉSE (SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI /SZIK 8.), KIADJA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZOCIÁLETIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 2020, ISBN 978–615–5853–32–6, 336. OLD.
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


18.  BOOK REVIEW: PECSUK OTTÓ, PONTOS. TERMÉSZETES. ÉRTHETŐ. A BIBLIAFORDÍTÁS ELMÉLETE, GYAKORLATA ÉS TÁVLATAI. KÁLVIN KIADÓ, BUDAPEST, 2020, 314 OLD. ISBN 978–963–558–445–1.
          Authors: ZSIZSMANN ENDRE.


19.  BOOK REVIEW: TÖMÖSKÖZI FERENC (SZERK.), AZ IGE EREJÉVEL. LELKÉSZI ÉLETRAJZOK ÉS ADATTÁR GÖMÖRTŐL A KELETI HATÁRIG. KOMÁROM, SELYE JÁNOS EGYETEM REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KAR, 2022, 561 OLD. ISBN 978–80–8122–426–3.
          Authors: PETHEŐ ATTILA.


20.  BOOK REVIEW: N. CSÁSZI ILDIKÓ, BALÁZS GÉZA, PÁLFI JÓZSEF (SZERK.), A 360 ÉVES VÁRADI BIBLIA: A VÁRADI BIBLIA TÖRTÉNETE ÉS HATÁSA: A NYELV, MINT LÉTFORMÁLÓ HATALOM. NAGYVÁRAD: PARTIUMI KIADÓ, 2022, 242 P., ISBN 978-606-9673-34-8.
          Authors: BAK ÁGNES.


 
     
 
 
    Back to previous page