Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue
     
You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors.
     
     
  STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no.1 / 2022 - Table of contents
     
     
 
1.  ELŐSZÓ A TOVÁBBLÉPÉS VÁLSÁGHELYZETEKBŐL, AVAGY „JABBÓK-RÉVI” TUSAKODÁSAINK CÍMŰ KONFERENCIA TANUL-MÁNYAIHOZ / FOREWORD TO THE PAPERS OF THE CONFERENCE ENTITLED: “MOVING ON FROM CRISES, OR STRUGGLES AT THE FORD OF JABBOK .
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


2.  A GARDNERI TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA ÉS FRANZ KETT PE-DAGÓGIÁJÁNAK METSZÉSPONTJAI / INTERSECTIONS BETWEEN THE GARDNERIAN MULTIPLE INTELLI-GENCE AND FRANZ KETT’S PEDAGOGY.
          Authors: SZÉNÁSI LILLA.


3.  AZ ÖNREFLEXIÓ MEGVÁLTOZOTT TARTALMA ONLINE OKTATÁS IDEJÉN A VALLÁSTANÁROK NÉZŐPONTJÁBÓL / THE CHANGED CONTENT OF SELF-REFLECTION DURING ONLINE TEACHING – THE PERSPECTIVE OF RELIGION TEACHERS.
          Authors: GORBAI GABRIELLA.


4.  LEVÉL A BENNÜNK ÉLŐ GYERMEKHEZ – GYÓGYÍTÓ ÍRÁS, BELSŐ GYERMEK, IRODALOM / LETTER TO THE INNER CHILD – EXPRES-SIVE WRITING IN LITERARY CONTEXT .
          Authors: VÁRADI-KUSZTOS GYÖRGYI.


5.  A SZELF MEGERŐSÍTÉSE TERÁPIÁS ÍRÁSSAL. A FIKCIÓ MINT ESZKÖZ / STRENGTHENING THE SELF WITH THERAPEUTIC WRITING. FICTION AS A TOOL.
          Authors: MIKOLA NYÍRI EMESE.


6.  „VALAKI MEGMONDANÁ, HOGYAN KELL FELKÉSZÜLNI A LEGROSSZABBRA?” A COVID-JÁRVÁNY OKOZTA TESTI-LELKI ÁLLAPOTOK PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI REFLEXIÓJA / „COULD ANYONE EXPLAIN HOW TO PREPARE MAN FOR THE WORST?” – PASTORAL-PSYCHOLOGICAL REFLECTION ON PHYSICAL AND MENTAL CONDITIONS CAUSED BY THE COVID-19 .
          Authors: SZABÓNÉ-LÁSZLÓ LILLA.


7.  A REZILIENS MŰKÖDÉS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HIVATÁSGONDOZÓ – SZUPERVÍZIÓS – MUNKÁBAN SEGÍTŐKNÉL, KÜLÖNÖSEN A LELKIPÁSZTORI HIVATÁSBAN / OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCES OF RESILIENT OPERATION IN THE PROFESSIONAL CARE – SUPERVISION WORK – OF HELPERS, ESPECIALLY IN THE PASTORAL VOCATION.
          Authors: BECSKY BORBÁLA.


8.  A DISZPOZICIONÁLIS HÁLA ÉS A MENTÁLIS EGÉSZSÉG KAPCSOLATA VÁRANDÓS NŐK KÖRÉBEN / THE RELATIONSHIP BETWEEN GRATITUDE AND MENTAL HEALTH AMONG PREGNANT WOMEN.
          Authors: FERENCZI ANDREA, KÖVI ZSUZSANNA.


9.  RÉGI ÉS ÚJ TŰNŐDÉSEK A TOVÁBBLÉPÉSRŐL KILENCVEN ÉVVEL A MAGUNK REVÍZIÓJA UTÁN / OLD AND NEW REFLECTIONS ON THE WAY FORWARD FROM THE CRISIS NINETY YEARS AFTER THE “REVISION OF OURSELVES” .
          Authors: PÜSÖK SAROLTA.


10.  IDENTITY, ETHNICITY, AND RELIGIOUS CHANGES IN BIHOR COUNTY, ROMANIA. REFLECTIONS ON THE CHANGES OF ROMANIAN AND HUNGARIAN CHRISTIAN DENOMINATIONS IN BIHOR COUNTY DURING THE 20TH CENTURY. THE CASE OF ÉRSELÉND/ȘILINDRU / IDENTITÁS, ETNICITÁS ÉS VALLÁSI VÁLTOZÁSOK BIHAR MEGYÉBEN, ROMÁNIÁBAN. KERESZTÉNY FELEKEZETVÁLTÁS BIHAR MEGYÉBEN A 20. SZÁZADBAN. ÉRSELÉNDI ESETTANULMÁNY.
          Authors: KOVÁCS ÁBRAHÁM, SZILÁGYI FERENC.


11.  SDG 100.
          Authors: LÁNYI GÁBOR .


12.  IGÉVEL, TOLLAL ÉS TETTEL. PAP BÉLA REFORMÁTUS LELKÉSZ ÉLETPÁLYÁJA (1907–1957) / BY THE WORD, PEN, AND ACTION. THE LIFE AND CAREER OF BÉLA PAP, PASTOR OF THE REFORMED CHURCH (1907–1957) .
          Authors: BALOGH MARGIT.


13.  MEGEMLÉKEZÉS DR. FÓNYAD DEZSŐRŐL AZ SDG ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL / COMMEMORATING DR DEZSŐ FÓNYAD ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF SDG .
          Authors: BÁRÁNY ZOLTÁN.


14.  A MAGYAR ÚT TÖRTÉNETÉRŐL ÉS SZELLEMISÉGÉRŐL / THE HISTORY AND IDEOLOGY OF THE PERIODICAL MAGYAR ÚT.
          Authors: CSŰRÖS ANDRÁS.


15.  SEBESTYÉN JENŐ, A TÖRTÉNELMI KÁLVINIZMUS ÉS A SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG / JENŐ SEBESTYÉN (1884–1950), THE HISTORICAL CALVINISM, AND THE SOLI DEO GLORIA STUDENT ALLIANCE.
          Authors: LÁNYI GÁBOR .


16.  TALÁLKOZÁSOK, INSPIRÁCIÓK ÉS A KÖZÖS SZOLGÁLAT. A KALOT REFORMÁTUS KAPCSOLATAI / ENCOUNTERS, INSPIRATIONS, AND APPROACHES TO SOCIAL SERVICE. THE RELATIONSHIP OF THE CATHOLIC YOUTH MOVEMENT OF AGRICULTURAL WORKERS (KALOT) WITH THE REFORMED CHURCH .
          Authors: PETRÁS ÉVA.


17.  A SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG KECSKEMÉTEN / THE SOLI DEO GLORIA REFORMED STUDENT ASSOCIATION IN KECSKEMÉT.
          Authors: RIGÓ RÓBERT.


18.  HÉTKÖZNAPOK A LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM „SOLI DEO GLORIA” BETHLEN GÁBOR COLLEGIUMÁBAN AZ 1930-AS ÉVEKBEN / EVERYDAY LIFE IN THE „SOLI DEO GLORIA” GÁBOR BETHLEN COLLEGIUM OF THE LÓNYAY STREET REFORMED HIGH SCHOOL IN THE 1930S.
          Authors: SZÁSZ LAJOS.


19.  A SOLI DEO GLÓRIA ÉS A MAGYAR TESTVÉRI KÖZÖSSÉG KAPCSOLATA / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOLI DEO GLORIA STUDENT ASSOCIATION AND THE HUNGARIAN FRATERNAL COMMUNITY.
          Authors: SZEKÉR NÓRA.


20.  KÖNYVISMERTETŐK – BOOK REVIEWS: ULRICH H. J. KÖRTNER: A BETEGÁPOLÁS ETIKÁJA (SZIK – DEBRE-CENI SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI 9) KOLOZSVÁR – DEBRECEN, KOLOZSVÁRI EGYETEMI KIADÓ – DRHE SZOCIÁLETI-KAI INTÉZET, 2021 (289 OLDAL), ISBN: 978–606–37–1046–9, ISSN 1785–6027, ISBN: 978–615–5853–35–7.
          Authors: FAZAKAS SÁNDOR.


21.  KÖNYVISMERTETŐK – BOOK REVIEWS: SIBA BALÁZS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG, LELKI RÍTUSOK ÉS SPIRITU-ALITÁS A MINDENNAPOKBAN.
          Authors: KOVÁCH I. BENDEGÚZ.


22.  KÖNYVISMERTETŐK – BOOK REVIEWS: SIBA BALÁZS – SZABÓNÉ LÁSZLÓ LILLA – KASZÓ GYULA (SZERK.): HITBEN NÖVEKEDNI – ŐSI GYÖKEREK ÉS ÚJ HAJTÁSOK. TANUL-MÁNYKÖTET NÉMETH DÁVID HATVANÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA (KÁROLI KÖNYVEK. TANULMÁNYKÖTET), BUDAPEST, KRE – L’HARMATTAN, 2021, PP. 325., ISBN:978–963–414–848–7.
          Authors: NÉMETH ÁRON.


23.  KÖNYVISMERTETŐK – BOOK REVIEWS:REVIVAL, RENEWAL AND AWAKENINGS IN CENTRAL EUROPEAN PROTESTANT CHURCHES (SZERK. KOVÁCS ÁBRAHÁM), L’HARMATTAN KIADÓ, BUDAPEST, 2021, ISBN: 978-963-414-767-1, 105 OLD..
          Authors: KULCSÁR ÁRPÁD.


 
     
 
 
    Back to previous page