Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2022  
         
         
   
1.  ELŐSZÓ A TOVÁBBLÉPÉS VÁLSÁGHELYZETEKBŐL, AVAGY „JABBÓK-RÉVI” TUSAKODÁSAINK CÍMŰ KONFERENCIA TANUL-MÁNYAIHOZ / PREFAȚĂ LA LUCRĂRILE CONFERINȚEI: „DEPĂȘIREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ, SAU LUPTELE NOASTRE LA VADUL IABBOCULUI” / FOREWORD TO THE PAPERS OF THE CONFERENCE ENTITLED: “MOVING ON FROM CRISES, OR STRUGGLES AT THE FORD OF JABBOK .
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


2.  A GARDNERI TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA ÉS FRANZ KETT PE-DAGÓGIÁJÁNAK METSZÉSPONTJAI / INTERSECȚII ÎNTRE INTELIGENȚA MULTIPLĂ GARDNERIANĂ ȘI PE-DAGOGIA LUI FRANZ KETT / INTERSECTIONS BETWEEN THE GARDNERIAN MULTIPLE INTELLI-GENCE AND FRANZ KETT’S PEDAGOGY.
          Autori: SZÉNÁSI LILLA.


3.  AZ ÖNREFLEXIÓ MEGVÁLTOZOTT TARTALMA ONLINE OKTATÁS IDEJÉN A VALLÁSTANÁROK NÉZŐPONTJÁBÓL / CONȚINUTUL SCHIMBAT AL AUTO-REFLEXIEI ÎN TIMPUL PREDĂRII ONLINE – PERSPECTIVA PROFESORILOR DE RELIGIE / THE CHANGED CONTENT OF SELF-REFLECTION DURING ONLINE TEACHING – THE PERSPECTIVE OF RELIGION TEACHERS.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


4.  LEVÉL A BENNÜNK ÉLŐ GYERMEKHEZ – GYÓGYÍTÓ ÍRÁS, BELSŐ GYERMEK, IRODALOM / SCRISOARE CĂTRE COPILUL INTERIOR – SCRIEREA EXPRESIVĂ ÎN CONTEXT LITERAR / LETTER TO THE INNER CHILD – EXPRES-SIVE WRITING IN LITERARY CONTEXT .
          Autori: VÁRADI-KUSZTOS GYÖRGYI.


5.  A SZELF MEGERŐSÍTÉSE TERÁPIÁS ÍRÁSSAL. A FIKCIÓ MINT ESZKÖZ / CONSOLIDAREA SINELUI PRIN SCRISUL TERAPEUTIC. FICȚIUNEA CA INSTRUMENT / STRENGTHENING THE SELF WITH THERAPEUTIC WRITING. FICTION AS A TOOL.
          Autori: MIKOLA NYÍRI EMESE.


6.  „VALAKI MEGMONDANÁ, HOGYAN KELL FELKÉSZÜLNI A LEGROSSZABBRA?” A COVID-JÁRVÁNY OKOZTA TESTI-LELKI ÁLLAPOTOK PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI REFLEXIÓJA / „AR PUTEA CINEVA SĂ NE EXPLICE CUM SĂ NE PREGĂTIM PENTRU CE E MAI RĂU?” – REFLEXIE PASTORAL-PSIHOLOGICĂ ASUPRA STĂRILOR FIZICE ȘI PSIHICE PROVOCATE DE COVID-19 / „COULD ANYONE EXPLAIN HOW TO PREPARE MAN FOR THE WORST?” – PASTORAL-PSYCHOLOGICAL REFLECTION ON PHYSICAL AND MENTAL CONDITIONS CAUSED BY THE COVID-19 .
          Autori: SZABÓNÉ-LÁSZLÓ LILLA.


7.  A REZILIENS MŰKÖDÉS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HIVATÁSGONDOZÓ – SZUPERVÍZIÓS – MUNKÁBAN SEGÍTŐKNÉL, KÜLÖNÖSEN A LELKIPÁSZTORI HIVATÁSBAN / OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE FUNCȚIONARE REZILIENTĂ ÎN ÎNGRIJIREA PROFESIONALĂ – MUNCA DE SUPERVIZARE – A ASISTENȚILOR, ÎN SPECIAL ÎN VOCAȚIA PASTORALĂ / OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCES OF RESILIENT OPERATION IN THE PROFESSIONAL CARE – SUPERVISION WORK – OF HELPERS, ESPECIALLY IN THE PASTORAL VOCATION.
          Autori: BECSKY BORBÁLA.


8.  A DISZPOZICIONÁLIS HÁLA ÉS A MENTÁLIS EGÉSZSÉG KAPCSOLATA VÁRANDÓS NŐK KÖRÉBEN / RELAȚIA DINTRE RECUNOȘTINȚĂ ȘI SĂNĂTATEA MINTALĂ ÎN RÂNDUL FEMEILOR ÎNSĂRCINATE / THE RELATIONSHIP BETWEEN GRATITUDE AND MENTAL HEALTH AMONG PREGNANT WOMEN.
          Autori: FERENCZI ANDREA, KÖVI ZSUZSANNA.


9.  RÉGI ÉS ÚJ TŰNŐDÉSEK A TOVÁBBLÉPÉSRŐL KILENCVEN ÉVVEL A MAGUNK REVÍZIÓJA UTÁN / REFLEXII VECHI ȘI NOI DESPRE IEȘIREA DIN CRIZĂ, LA NOUĂZECI DE ANI DE LA „AUTOREVIZUIREA NOASTRĂ” / OLD AND NEW REFLECTIONS ON THE WAY FORWARD FROM THE CRISIS NINETY YEARS AFTER THE “REVISION OF OURSELVES” .
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


10.  IDENTITY, ETHNICITY, AND RELIGIOUS CHANGES IN BIHOR COUNTY, ROMANIA. REFLECTIONS ON THE CHANGES OF ROMANIAN AND HUNGARIAN CHRISTIAN DENOMINATIONS IN BIHOR COUNTY DURING THE 20TH CENTURY. THE CASE OF ÉRSELÉND/ȘILINDRU / IDENTITATE, ETNICITATE ȘI SCHIMBĂRI RELIGIOASE ÎN JUD. BIHOR, ROMÂNIA. SCHIMBĂRI DE CONFESIUNE ÎN SEC. 20 ÎN JUD. BIHOR, STUDIU DE CAZ DESPRE SATUL ȘILINDRU / ÉRSELÉND / IDENTITÁS, ETNICITÁS ÉS VALLÁSI VÁLTOZÁSOK BIHAR MEGYÉBEN, ROMÁNIÁBAN. KERESZTÉNY FELEKEZETVÁLTÁS BIHAR MEGYÉBEN A 20. SZÁZADBAN. ÉRSELÉNDI ESETTANULMÁNY.
          Autori: KOVÁCS ÁBRAHÁM, SZILÁGYI FERENC.


11.  SDG 100.
          Autori: LÁNYI GÁBOR .


12.  IGÉVEL, TOLLAL ÉS TETTEL. PAP BÉLA REFORMÁTUS LELKÉSZ ÉLETPÁLYÁJA (1907–1957) / PRIN CUVÂNT, CONDEI ȘI ACȚIUNE. VIAȚA ȘI CARIERA LUI BÉLA PAP, PASTOR AL BISERICII REFORMATE (1907–1957) / BY THE WORD, PEN, AND ACTION. THE LIFE AND CAREER OF BÉLA PAP, PASTOR OF THE REFORMED CHURCH (1907–1957) .
          Autori: BALOGH MARGIT.


13.  MEGEMLÉKEZÉS DR. FÓNYAD DEZSŐRŐL AZ SDG ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL / COMEMORAREA LUI DR. DEZSŐ FÓNYAD CU OCAZIA CELEI DE-A 100-A ANIVERSĂRI A ÎNFIINȚĂRII SDG / COMMEMORATING DR DEZSŐ FÓNYAD ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF SDG .
          Autori: BÁRÁNY ZOLTÁN.


14.  A MAGYAR ÚT TÖRTÉNETÉRŐL ÉS SZELLEMISÉGÉRŐL / ISTORIA ȘI IDEOLOGIA REVISTEI MAGYAR ÚT / THE HISTORY AND IDEOLOGY OF THE PERIODICAL MAGYAR ÚT.
          Autori: CSŰRÖS ANDRÁS.


15.  SEBESTYÉN JENŐ, A TÖRTÉNELMI KÁLVINIZMUS ÉS A SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG / JENŐ SEBESTYÉN (1884–1950), CALVINISMUL ISTORIC ȘI ALIANȚA STUDENȚEASCĂ SOLI DEO GLORIA / JENŐ SEBESTYÉN (1884–1950), THE HISTORICAL CALVINISM, AND THE SOLI DEO GLORIA STUDENT ALLIANCE.
          Autori: LÁNYI GÁBOR .


16.  TALÁLKOZÁSOK, INSPIRÁCIÓK ÉS A KÖZÖS SZOLGÁLAT. A KALOT REFORMÁTUS KAPCSOLATAI / INTÂLNIRI, INSPIRAȚII ȘI ABORDĂRI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE. RELAȚIA MIȘCĂRII CATOLICE DE TINERET A MUNCITORILOR AGRICOLI (KALOT) CU BISERICA REFORMATĂ / ENCOUNTERS, INSPIRATIONS, AND APPROACHES TO SOCIAL SERVICE. THE RELATIONSHIP OF THE CATHOLIC YOUTH MOVEMENT OF AGRICULTURAL WORKERS (KALOT) WITH THE REFORMED CHURCH .
          Autori: PETRÁS ÉVA.


17.  A SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG KECSKEMÉTEN / ASOCIAȚIA STUDENȚILOR REFORMAȚI SOLI DEO GLORIA ÎN KECSKEMÉT / THE SOLI DEO GLORIA REFORMED STUDENT ASSOCIATION IN KECSKEMÉT.
          Autori: RIGÓ RÓBERT.


18.  HÉTKÖZNAPOK A LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM „SOLI DEO GLORIA” BETHLEN GÁBOR COLLEGIUMÁBAN AZ 1930-AS ÉVEKBEN / VIAȚA COTIDIANĂ DIN ANII 1930 DE LA COLEGIUL REFORMAT GÁBOR BETHLEN „SOLI DEO GLORIA” DE PE STRADA LÓNYAY / EVERYDAY LIFE IN THE „SOLI DEO GLORIA” GÁBOR BETHLEN COLLEGIUM OF THE LÓNYAY STREET REFORMED HIGH SCHOOL IN THE 1930S.
          Autori: SZÁSZ LAJOS.


19.  A SOLI DEO GLÓRIA ÉS A MAGYAR TESTVÉRI KÖZÖSSÉG KAPCSOLATA / RELAȚIA DINTRE ASOCIAȚIA STUDENȚILOR SOLI DEO GLORIA ȘI COMUNITATEA FRATERNĂ MAGHIARĂ / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOLI DEO GLORIA STUDENT ASSOCIATION AND THE HUNGARIAN FRATERNAL COMMUNITY.
          Autori: SZEKÉR NÓRA.


20.  KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE - BOOK REVIEWS: ULRICH H. J. KÖRTNER: A BETEGÁPOLÁS ETIKÁJA (SZIK – DEBRE-CENI SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI 9) KOLOZSVÁR – DEBRECEN, KOLOZSVÁRI EGYETEMI KIADÓ – DRHE SZOCIÁLETI-KAI INTÉZET, 2021 (289 OLDAL), ISBN: 978–606–37–1046–9, ISSN 1785–6027, ISBN: 978–615–5853–35–7.
          Autori: FAZAKAS SÁNDOR.


21.  KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE - BOOK REVIEWS: SIBA BALÁZS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG, LELKI RÍTUSOK ÉS SPIRITU-ALITÁS A MINDENNAPOKBAN.
          Autori: KOVÁCH I. BENDEGÚZ.


22.  KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE - BOOK REVIEWS: SIBA BALÁZS – SZABÓNÉ LÁSZLÓ LILLA – KASZÓ GYULA (SZERK.): HITBEN NÖVEKEDNI – ŐSI GYÖKEREK ÉS ÚJ HAJTÁSOK. TANUL-MÁNYKÖTET NÉMETH DÁVID HATVANÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA (KÁROLI KÖNYVEK. TANULMÁNYKÖTET), BUDAPEST, KRE – L’HARMATTAN, 2021, PP. 325., ISBN:978–963–414–848–7.
          Autori: NÉMETH ÁRON.


23.  KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE - BOOK REVIEWS:REVIVAL, RENEWAL AND AWAKENINGS IN CENTRAL EUROPEAN PROTESTANT CHURCHES (SZERK. KOVÁCS ÁBRAHÁM), L’HARMATTAN KIADÓ, BUDAPEST, 2021, ISBN: 978-963-414-767-1, 105 OLD..
          Autori: KULCSÁR ÁRPÁD.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă